Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

På lika villkor

Det är viktigt att Lunds universitet ser till att alla studenter får en likvärdig digital examination, oavsett förutsättningar. Här kan du läsa mer om vad det innebär och hur du som lärare kan anpassa examinationen för studenter med funktionsnedsättning. 

Som utbildningsanordnare ska Lunds universitet genomföra åtgärder för att verksamheten ska vara tillgänglig för studenter med funktionsnedsättning. Bristande tillgänglighet är en form av diskriminering.

I en inkluderande lärmiljö kan studenten kompenseras för sina svårigheter och på så sätt komma i jämförbar situation med andra studenter. 

Vid Lunds universitet har du som examinator möjlighet att besluta om en annan likvärdig examinationsform än ordinarie för en student med en varaktig funktionsnedsättning. Detta gäller även för digital examination. Det står inskrivet i alla kursplaner sedan 2017, och gäller sedan dess för samtliga kurser vid Lunds universitet. 

Skapa likvärdiga förutsättningar för dina studenter

Likvärdigheten är viktig. Anpassningen för en student med funktionsnedsättning ska inte innebära lägre resultatkrav, men vägen för att nå kursmålen kan se olika ut. Examinator kan skapa likvärdiga förutsättningar för studenter med funktionsnedsättning genom att 

  1.  anpassa examinationen (till exempel genom att ge förlängd tid)  
  2. erbjuda en alternativ tentamensform som prövar samma kunskaper som den ordinarie. 

Bedömningen av vad som kan vara likvärdigt görs till viss del av Pedagogiskt stöd utifrån läkarintyg om funktionsnedsättning och individuellt samtal med studenten. Även examinatorn är delaktig då denne är den som bäst kan bedöma på vilket sätt anpassningar kan göras, vid respektive examination, utan att frångå kursmålen. Ibland sker samråd mellan examinator och samordnaren på Pedagogiskt stöd. 

Exempel på anpassningar vid digital examination:

Studenter med konstaterat behov av förlängd tid vid salstentamen är oftast i lika stort behov av det vid digital examination då svårigheter med arbetsminne, avkodning och automatisering är bestående.

Canvas 

I Canvas kan man enkelt ställa in tentamenstiden för ett antal studenter som behöver förlängd tid. Dessa studenter kan placeras i ett eget rum i Zoom med en egen tentamensvakt. Viktigt är att denna grupp får samma info som sina kurskamrater och att examinator besöker rummet för att svara på frågor, precis som vid salstentamen.

Läs artikel om vikten av förlängd skrivtid här

Läs guiden om förlängd skrivtid i Canvas

Egna rum i Zoom

I vissa fall kan en student vara i behov av ett enskilt breakout-rum i Zoom, med en egen vakt. Det kan t ex gälla studenter som har röst- eller rörelsetics och stör andra studenter om de har mikrofonen på eller studenter som behöver röra på sig/ligga ner en stund pga ryggproblem. Det kan också gälla studenter med svåra koncentrationssvårigheter om mikrofonen ska vara på.

Läs guide i Canvas om hur du skapar breakout rooms i Zoom

Muntligt eller skriftligt? 

Muntlig komplettering eller muntlig examination kan beviljas för studenter vars funktionsnedsättning innebär att de har särskilda svårigheter att uttrycka sig i skrift. Skriftlig tentamen istället för muntlig kan beviljas för studenter som har särskilda svårigheter att uttrycka sig muntligt. 

Läs artikel om muntlig tenta här!

Stavningsprogram och talsyntes

En del studenter med dyslexi behöver använda stavningsprogram (StavaRex, SpellRight) och/eller talsyntes (TorTalk) för att kunna lyssna på uppgiften och på sitt eget svar vid tentamen. Dessa är inte alltid förenliga med de digitala examinationssystemen. I vissa system finns stavningskontroll inbyggt och en del låser allt. Om det inte finns möjlighet att använda stavningsprogram är det viktigt att examinator bortser från felstavningar i sin bedömning av studentens kunskap. Om talsyntes inte finns att tillgå behöver studenten få uppgiften uppläst av tentamensvakten. Önskvärt är att sådana system väljs som har störst möjligheter till anpassningar.

Läs guide i Canvas om olika verktyg för talsyntes i Canvas

Kursansvarig bestämmer 

Rekommendationer om anpassningar finns i studentens Nais-besked från Pedagogiskt stöd. Det är upp till kursansvarig att avgöra om anpassningarna kan genomföras i enlighet med kursmålen.

Läs om Nais på UKÄs infomrationssidor

 

Pedagogiskt stöd - här kan du hitta mer information 

Ibland kan det vara svårt att veta hur man ska gå tillväga. Därför kan du få råd och stöd kring anpassningar och tillgänglighet av samordnarna på avdelningen Pedagogiskt stöd. De har även möjligheten att justera studenternas beslut om pedagogiskt stöd – för att passa just digital undervisning. För mer information kan du besöka Medarbetarwebben.

Läs mer om digital undervisning för studenter med funktionsnedsättning