Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Tänk nytt kring bedömning

Summativ, formativ och utspridd examination

En summativ bedömning summerar en persons samlade kunskaper vid ett specifikt tillfälle. Inom högre utbildning görs en sådan bedömning av studenters kunskaper ofta genom en examination av något slag i slutet av en kurs, och ligger då till grund för betygsättning.

En formativ bedömning är istället en löpande bedömning som sker under lärandeprocessens gång. Den kan göras genom olika moment kursen igenom, där studenterna får öva sig på de färdigheter de behöver för att bli godkända på kursen. Dessa aktiviteter kan gärna ha formen av delmoment som pekar fram emot den summativa examinationen, där en tanke kring progression genom kursen styr hur de utformas och när de planeras in.

Som lärare kan du med fördel bygga in element av kamratbedömning, självbedömning och metareflektion över det egna lärandet i dessa moment. Klokt utformade ger dessa moment såväl dig som lärare som studenterna en fortlöpande bild av hur lärandet går. En summativ examination blir då, i bästa fall, mer av en bekräftelse på vad studenten lärt sig, än ett stressande överraskningsmoment där utfallet känns osäkert.

Guide för hur du gör kamratgranskning i Canvas 

Samla reflektioner med mentimeter

Utspridd examination 

Man kan även arbeta med olika upplägg av utspridd examination, där flera mindre examinationselement som kan ha ett mycket snarlikt upplägg som formativa element, och som tillsammans bygger upp det underlag du som lärare behöver för att kunna göra en bedömning och betygsättning. Här kan du exempelvis arbeta med portföljer eller med en progression av olika provmoment som pekar framåt mot ett uppfyllande av alla de lärandemål som ska examineras.

De olika momenten kan då med fördel vara varierade i sitt slag (muntliga, skriftliga, praktiska, videoinspelade, fotoportföljer, osv) – det har visat sig både motverka fusk och motivera och engagera studenter  I ett sådant upplägg ärt det viktigt att tydligt kommunicera till dina studenter vilka moment som är delar av examinationen och vilka som är formativa men inte examinerande, samt hur deras olika prestationer vägs samman i den slutgiltiga bedömningen.

I ett online-förfarande kan man arbeta medvetet utifrån de två senare tankesätten för att på så vis minska både incitamenten för och oron för fusk och plagiat i en slutgiltig examination.

Läs mer 

Carless, David (2015). Excellence in University Assessment Learning from award-winning practice. Routledge. ISBN 9781138824553;

McLaughlin, T. & Yan,Z. (2017). Diverse delivery methods and strong psychological benefits: A review of online formative assessment. Journal of Computer Assisted Learning, 33(6), 562-574. doi.org/10.1111/jcal.12200

Pedagogiskt stöd för utveckling av digital examination