Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Förenkla med formativ examination

Image showing feet

Så länge som vi behöver examinera på distans så kommer vi att behöva examinera på delvis nya sätt. Det finns inga metoder för att ”översätta” en examination på campus till samma examination på distans, men olika examinationsformer klarar omställningen olika bra.

Photo by pan xiaozhen on Unsplash

Mellan hemskrivning och salstenta

Hemskrivningar och uppsatser tillhör de slags examinationer som fungerar lika bra och ibland bättre på distans. Om en kurs innehåller förinspelade föreläsningar så kan studenten enklare gå tillbaka till materialet under hemtentan och i handledningssituationen är det enkelt att dela skärm och samarbeta i texten via zoom. I denna typ av tentamen så förutsätter vi att studenten har full tillgång till kurslitteratur och andra källor och vi fokuserar istället på arbetsprocessen och på plagiatkontroll via Urkund.

Motsatsen till detta är salsskrivningen som är en utpräglad campusform av tentamen som inte går att genomför på distans. Vi kan inte genomföra den grad av övervakning som en tentamen i en sal på campus innebär i varje enskild students hem. Vi har verktyg i Canvas och vi har Inspera som kan hjälpa oss här, men inget av dem kan åstadkomma en salsskrivning på distans. Det är viktigt att sätta sig in i verktygen och förstå vad de gör innan man fattar beslut om att använda dem, något som tar tid för examinerande lärare.

Mellan dessa både motpoler, hemskrivningen och salstentan, så finns en hel del andra tentamensformer som var för sig eller i kombination kan användas för att uppnå målen i kursplanen. Dessa är sådant som open book exam, examinerande seminarier, examinerande grupparbeten, duggor och muntlig examination. Man kan med dessa uppnå en formativ bedömning som genomsyrar kursen i sin helhet och leder studenten fram mot uppfyllda lärandemål.

Ett exempel på automatiserad formativ examination med Canvas

Ett exempel på hur detta kan se ut finns i den teorikurs jag håller för studenter i konsthistoria under deras andra termin. Målet för hela terminen är att lära studenterna att skriva och tala om ämnet med hjälp av teori. Målet för denna specifika delkurs är att träna dem i några grundläggande teoretiska infallsvinklar och att de ska se hur dessa finns uttryckta i texter som de läser.

De moment jag behöver lära ut här är grundläggande förståelse av några teorier som används i ämnet, förmåga att tala i seminarier, förmåga att hantera delar av det akademiska hantverket i skrivande (fotnoter, frågeformulering, källkritik, val av källmaterial). Tentamen för delkursen görs i två olika moment.

Duggor i  som inlämningsuppgifter Canvas

Den ena delen består av fem duggor som alla relaterar till uppsatsskrivande, dessa är mycket korta skrivuppgifter (av typen ”skriv en fotnot till den här texten med korrekt formatering hämtad från detta dokument”) som är schemalagda varje vecka och som jag rättar på någon timme. Duggorna har jag redo i Canvas som inlämningsuppgifter som öppnar på måndag morgon och som ska vara inlämnade på fredag eftermiddag. Eftersom varje dugga syftar till att lära ut en färdighet så låter jag studenterna lämna in dem om igen ifall jag inte kan godkänna deras lösning. Canvas hjälper mig att hålla ordning på såväl inlämningar som min feedback fram tills det är tid att göra en samlad betygssättning på delkursen.

Läs här om hur du kan bygga tentor i Canvas

Grupparbete med presentation i Zoom

Den andra delen knyter an till föreläsningarna på kursen där teorier först presenteras och dagen efter går jag igenom texter skrivna med de aktuella teorierna och visar på hur dessa används av författaren i texterna. Studenterna arbetar samtidigt i grupper med en text där det finns element av alla teorier representerade, och mot slutet av delkursen presenterar de hur deras text är uppbyggd i ett seminarium sina kursare och lärare. Gruppindelningen görs i Canvas, alla instruktioner finns tillgängliga där och studenterna instrueras att genomföra grupparbetet via gruppsidorna i Canvas och Zoom.

Upplägget rymmer många moment och uppgifter som ska lämnas ut och hämtas in regelbundet, men är enkelt att konstruera i Canvas som är bättre på att hålla reda på datum och tider än vad jag är. Studenterna ser från början att det finns inplanerad tid för allt arbete som hör till examinationen i schemat och de kan koncentrera sig på att läsa kurslitteraturen. Examinationen är utpräglat formativ, och fokus ligger på att visa hur alla moment leder fram till att studenten lär sig et akademiska hantverket. På denna delkurs ges ett ograderat betyg, men alla färdigheter kommer att testas igen i en senare delkurs där de skriver sin b-uppstas och får ett graderat betyg. Så alla element i den här delkursen pekar tydligt mot ett betygssatt slutmål på helkursen.

Som lärare kan jag bygga hela examinationen i Canvas långt innan kursen startar och behöver inte göra mer med den än att bedöma duggorna fortlöpande, och kan koncentrera mig på andra delar av undervisningen.

En stor fördel av denna utspridda tentamen är att jag kan undervisa alla fem veckorna som kursen pågår utan att behöva avsätta tid för inläsning till tentan eller för en hemskrivning. När delkursen är slut är alla uppgifter klara och bedömda.

En bättre kurs med formativ examination

En formativ examination sätter fokus på arbetsprocessen i kursen, jag kan här fokusera på att leda mina studenter medans de lär sig skriva akademisk text. Det betyder också att jag kan lägga upp alla moment med fokus på lärandemålen i kursplanen och försäkra mig om att jag examinerar dem alla på ett tydligt sätt. 

Om man i huvudsak har arbetet med summativ examination (där man mäter vad som blivit inlärt i slutet av en kurs med en sals- eller hemtenta) så kan detta verka som mer arbete, men det är det inte. Man ersätter de 15 dagarna av intensiv tentarättning efter kursslut där man ser att vissa studenter lärt sig vad de ska och andra inte med ett lugnare fortlöpande arbete där man fångar upp och leder varje student genom kursen.

Canvas fungerar här som ett verktyg där jag konkret planerar alla de moment som ska göras under kursen. I planeringen ser jag att kursen är tydlig och väl disponerad, och när jag släpper in studenterna så framstår den som lika tydlig för dem; med tydliga uppgifter och mål för varje vecka och med fokus på att lära sig skriva med teori, inte på en sluttenta.

Läs mer om formativ bedömning 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/forskning/formativ-bedomning-starker-larandet