Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Examination för lärande

Reliabilitet, validitet och examination för lärande

Det är väl belagt att hur vi utformar våra examinationsuppgifter påverkar våra studenters inlärning och lärbeteende mycket starkt. Detta grundar sig bland annat i att studenterna är tvungna att bli godkända för att få betyg – de kommer liksom inte undan. Frågan ”Kommer detta på tentan?” kan kännas frustrerande att få som lärare, men pekar samtidigt på det kraftfulla hjälpmedel en klokt utformad examination kan vara i att påverka studenters inlärning och engagemang i positiv riktning.

Vad är syftet med examinationen? 

Syftet med att alls ha examinationer på våra kurser är dubbelt. Dels ska vi säkerställa att den individuella studenten har uppnått de lärandemål som finns för kursen, dels ska vi främja deras lärandeprocess.

Fokus blir ofta på det förra syftet eftersom vårt myndighetsutövande blir så tydligt i kunskapskontrollerandet och betygsättandet. I relation till det måste du beakta följande två aspekter när du utformar en examination:

Reliabilitet - Är examinationen utformad så att den är ett pålitligt underlag för bedömning och betygsättning?

Validitet - Mäter examinationen det den ska (dvs kursens lärandemål), allt det den ska (dvs alla aktuella lärandemål) men inte annat (t ex icke relevant kulturburen kontextkännedom eller generella kompetenser som inte är upptagna som lärandemål i den aktuella kursplanen)?

För att säkerställa detta är det viktigt att du utgår ifrån de lärandemål som finns för kursen, att du identifierar vilka lärandemål som ska examineras i den aktuella examinationsformen samt vad du som lärare behöver för prestationsunderlag från dina studenter för att kunna göra den bedömning du är ålagd att göra i relation till samtliga relevanta lärandemål.

Men utöver det, och i relation till det andra syftet, är det klokt att beakta även Konsekvensvaliditeten - Vilken effekt har examinationen på studenternas lärande?

En klokt utformad examinationsuppgift mäter inte bara studentens kunskaper och kompetenser, utan är även i sig själv ett tillfälle för lärande.

Examinationer som har positiv effekt på studenters lärande

Forskning (se läs mer) har visat att det finns vissa återkommande drag hos examinationer som har positiv effekt på studenters lärande, till exempel att de:

  • ingår i en konstruktiv samordning med uppställda lärandemål, kursinnehåll, examinationsform & önskat utfall
  • främjar studentengagemang och djupinriktat lärande
  • speglar ämnets relevans för och tillämpning i samhället genom att involvera studenterna som deltagare i den disciplinära gemenskapen
  • utvecklar studenternas metaperspektiv genom att aktivt arbeta med kriterier, kunskapskrav och goda exempel i undervisningen
  • har en bredd och variation i sin utformning genom en klok och balanserad blandning
  • innefattar ett visst mått av valfrihet för studenterna, vilket främjar deras personliga engagemang
  • stimulerar och uppmuntrar oavbrutet engagemang och ansträngning över tid
  • underlättar olika former av dialog och återkoppling ffa mellan student och lärare

När du funderar över den examination du ska utforma kan det därför vara bra att fundera kring dessa aspekter och hur du kan möta så många som möjligt av dem genom det sätt på vilket du utformar examinationen.


Läs mer 

Carless, David (2015). Excellence in University Assessment Learning from award-winning practice. Routledge. ISBN 9781138824553

Länk till boken