Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Digital examination

Personuppgiftsbehandling vid digital examination

Som huvudregel gäller att samma förhållningssätt ska tillämpas för personuppgiftsbehandling vid examination på distans som vid sedvanlig examination. Om syftet med en inspelning är att utgöra underlag för examination eller dokumentation av obligatoriskt moment, är inspelning tillåten. Om studenterna vid vanlig salstentamen ska identifiera sig och övervakas av tentamensvakter får detta även ske på distans.

När studenter examineras behandlar universitetet studenternas personuppgifter med stöd av den rättsliga grunden allmänt intresse, där själva examinationen anses vara myndighetsutövning.

Det är dataskyddsombudets bedömning att universitetet har utrymme att behandla studenternas personuppgifter när det krävs att de identifierar sig genom att uppvisa legitimation. Krav på identifikation ska dock inte förekomma om det är en examinationsform som normalt inte kräver identifiering med legitimation. Om identifiering vid en digital examination ska ske genom uppvisande av legitimation finns risk att bland annat personnumret kan ses av övriga examensdeltagare. Identifiering genom legitimation måste därför ske på ett sådant sätt att övriga deltagare inte har möjlighet att se personnumret eller andra unika uppgifter. Det ska understrykas att identifiering genom tekniska hjälpmedel som möjliggör ansiktsigenkänning inte får användas. Sådan behandling utgör behandling av känsliga personuppgifter. Detta kräver särskilt lagstöd och vilket dataskyddsombudet bedömer inte föreligger.

Realtidsströmning av examinationer och obligatoriska moment

Att identifiera och realtidsströmma studenter vid examination och genomförande av obligatoriska moment är tillåtet om det är nödvändigt. För att realtidsströmning i övervakningssyfte ska anses nödvändig krävs att det faktiskt är ett effektivt verktyg för att uppnå ändamålet med behandlingen. Om realtidsströmning i övervakningssyfte exempelvis inte bedöms minska risken för fusk i någon större utsträckning ska strömning inte ske för detta ändamål.

Beslut om realtidsströmning är nödvändigt och skälen för detta bör fattas för varje examination och dokumenteras.

En realtidsströmning av examination i övervakningssyfte kan anordnas på motsvarande sätt som vid en salstentamen utan att en inspelning av studenterna sker. Detta skulle då innebära att läraren eller annan i realtid övervakar studenternas tentamensskrivning via den digitala uppkopplingen. Det antal personer som övervakar examinationen kan behöva anpassas i den enskilda situationen. Denna typ av övervakning får universitetet anses ha rättslig grund för i högskolelagen och dataskyddsförordningen med hänvisning till allmänt intresse i den utsträckning den är nödvändig. Det är viktigt att informera studenterna om att en personuppgiftsbehandling sker genom den digitala uppkopplingen samt informera om att inget bevaras.   

Det finns en checklista (A) där det framgår vilken information som ska ges till studenterna (öppnas i samma fönster).

Inspelning av examinationer och obligatoriska moment

Inspelning av studenter i deras hemmiljö får anses utgöra ett allvarligt intrång i den personliga integriteten och det bör ställas höga krav för att detta ska kunna motiveras. Beslut om inspelning är nödvändig och skälen för detta bör fattas för varje examination och dokumenteras.

Muntliga examinationer och obligatoriska moment förutsätter att de är av individuellt prövande karaktär. Detta förhållande kan kräva att de dokumenteras på lämpligt vis. Sker en inspelning i dessa fall för att erhålla nödvändig dokumentation av underlaget inför examination eller bedömning av det obligatoriska momentet, är inspelningen tillåten. Det kan också handla om att inspelningen utgör underlag för studentens egen reflektion eller för diskussion. Detta är också tillåtet. 

I motsvarande fall är inspelning av studenter vid muntlig examination eller vid annat obligatoriskt moment på distans tillåtet. Det man bör tänka på i dessa fall är att uppmana studenterna att inför inspelningen placera sig i en så neutral miljö i hemmet som möjligt för att minska intrånget i privatlivet.

Det är dataskyddsombudets uppfattning att det är svårt att motivera att inspelning av examination eller obligatoriskt moment får ske i andra fall, till exempel i syfte att ha som bevismedel i ett disciplinärende. 

Inspelning är en allmän handling

Inspelningar från muntliga examinationer får gallras 2 år efter examinationen. Om en examination leder till ett ärende om ändring av betygsbeslut kan filmen komma att ingå i detta och ska i sådana fall diarieföras och bevaras i det ärendet. Säkerställ att filmerna lagras på ett säkert lagringsutrymme, där åtkomsten är reglerad och ingen okontrollerad gallring kan ske. 

För frågor om diarieföring, bevarande och gallring hänvisas till avdelningen Dokumenthantering inom sektionen Juridik och dokumenthantering. Kontaktuppgifter och mer information når du genom att klicka på länken nedan.

Läs mer om dokumenthantering (öppnas i samma fönster).

Kontakt

Lunds universitet har ett externt dataskyddsombud; Secure State Cyber AB. Kontaktperson är Sanja Hebib. 

Har du frågor om dataskydd mejla till: dataskyddsombud [at] lu [dot] se (dataskyddsombud[at]lu[dot]se)