Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Muntlig tenta via Zoom

Bild som visar person som presenterar

På en masterkurs i handelsteori där ordinarie tentamen genomfördes skriftligt i sal innan pandemin slog till, genomfördes omtentamen och uppsamlingstentamen muntligt i Zoom.

Photo by ThisisEngineering RAEng on Unsplash

Kursen hade ca 20 studenter och för att efterlikna salstentamens utformning utfördes den tentamen i två delar. Studenterna fick olika starttider för tentamen, och i den första delen fick de 45 minuter på sig att förbereda ett svar på en mer omfattande fråga, individuellt övervakade i Zoom av en tentavakt. De skulle sedan fota sitt svar och skicka in det.

Efter det fick studenten en ny Zoom-länk till ett rum där hen träffade en av två examinatorer. Här skulle studenten redogöra för sitt svar på den skriftliga uppgiften och kunde då få följdfrågor. Sedan fick studenten också tre andra kortare frågor som skulle besvaras direkt utan någon förberedelsetid. Tiden med examinatorn var 30 minuter.

Det fanns två uppsättningar av frågor så flera studenter fick samma frågor under olika tider av dagen, men alla studenter tenterades på totalt 5 timmar. Studenterna visste dock inte i förväg hur många uppsättningar av frågor som fanns.

Fördelar - skriftlig och muntlig tenta i kombination

Lärarna på kursen upplevde flera fördelar med denna tentamensform. En fördel i detta fall var att den lite liknande en skriftlig tentamen, vilket var bra ur rättvisesynpunkt då ordinarie tentamen var i sal.

Den skriftliga delen var bra för studenter som gynnas av att få tänka och skriva i fred, samtidigt som den muntliga delen gav läraren stora möjligheter att kontrollera om det handlade om djupare kunskaper snarare än utantillkunskaper. Dessutom gav den muntliga delen möjligheter åt studenter som missgynnas av vanliga skriftliga tentamina.

En annan fördel med den muntliga delen är att det är svårare för studenter att fejka kunskaper genom luddiga formuleringar när de måste vara beredda på uppföljningsfrågor. Ytterligare en fördel var att bedömningen av studenterna till stor del gjordes under de 30 minuterna med examinatorn. Även de skriftliga inlämnade svaren bedömdes, men detta gick relativt fort.

Nackdelar - arbetsintensivt

Nackdelar med denna tentamensform var bland annat att det var arbetsintensivt då det krävde dels en tentavakt per student och förberedelsetid och dels individuell examination av lärare. Därmed kan det rimligen endast användas vid relativt små studentgrupper. Det var också mycket arbetskrävande att organisera eftersom det krävde mycket manuellt arbete och samordning för att allt skulle fungera. En annan nackdel var att även om risken för fusk minskades genom t.ex. oförberedda frågor så kan samarbete mellan studenter som examinerades tidigt på morgonen och senare på förmiddagen inte helt uteslutas, även om lärarna inte fick några sådana indikationer. Risken skulle kunna minskas om alla studenter inte möter exakt samma frågor, men det kräver mer arbete av läraren. Ytterligare en nackdel är risken för tekniska problem. Vid ett tillfälle fick en students tentamen avbrytas p.g.a. alltför dålig uppkoppling hos studenten. Det kan därmed vara bra att ha en alternativ lösning (annan plattform exempelvis). Alla studenter och tentavakter hade också fått lämna in kontaktuppgifter (mail och telefon) ifall något oförutsett skulle hända.

Ett känt problem med muntliga tentamina är att studenter sällan blir underkända. Men på dessa två tentamenstillfällen underkändes flera studenter vilket lärarna tyckte kändes betryggande ur kvalitetssynpunkt.

Av Maria Persson och Karin Bergman, Nationalekonomi